TURUN SEUDUN KÄÄPIÖKOIRAT TSKK R.Y. SÄÄNNÖT

PK 25.9.1991 1 (3)

 

1. Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Kääpiökoirat TSKK ry. ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n, Lounais- Suomen Kennelpiiri ry:n jäsen

2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kaikkia kääpiökoira- ja muita koirarotuja harrastavien yhdyssiteenä Lounais-Suomen alueella sekä edistää kääpiökoirarotujen tuntemusta ja koirakoulutusta.

3. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1. toimeenpanemalla koulutustilaisuuksia

2. järjestämällä valistus- ja keskustelutilaisuuksia

3. järjestämällä koiranäyttelyjä, tottelevaisuuskoulutusta ja koirakilpailuja


4. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, nuoriso-, ainais- tai kunniajäseniä.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä 16 vuotta täyttänyt henkilö. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen jäsen on jo yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä 10 - 16 -vuotiaat henkilöt.

Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena tai oltuaan vuosijäsenenä 20 vuotta.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.

5. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla asiasta yhdistyksen hallitukselle merkittäväksi kokouksen pöytäkirjaan. Jos jäsen ei ole vuoteen suorittanut jäsenmaksuaan, katsotaan hänet eronneeksi. Eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin ja omaisuuteen.

6. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään joulukuun 31. päivänä. Varainhoito- ja tilintarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä tai viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa helmikuun aikana.

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii; kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Kutsut yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti, viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kokouksessa on kaikilla jäsenillä yksi ääni lukuunottamatta nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

8. Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli kuitenkin lippuäänestystä vaaditaan ja kannatetaan, on sitä käytettävä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4. esitetään hallituksen toimintakertomus ja varainhoitokertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto.

5. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

6. jäsenmaksujen suuruuden määrääminen

7. talousarvion ja toimintasuunnitelman esittäminen kulumassa olevalla toimintakaudelle

8. hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi erovuorossa olevan tilalle

9. hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle

10. kahden tilintarkastajan sekä heidän varamiestensä vaali

11. hallituksen esittämien toimikuntien vaalit

12. muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut asiat


10. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä.

Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, neljä (4) jäsentä on erovuorossa vuosittain.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän (4) jäsenen läsnäollessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

12. Yhdistyksen jäsen- ja kunniamerkeistä, viireistä sekä lipusta tehdään kirjallinen anomus hallitukselle, joka hyväksyttyään esittää anomuksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

13. Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen vuosikokouksessa tehtävä päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut.

14. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisistaan vähintään kahden kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jomman kumman tulee olla vuosikokous. Purkamispäätökseen on saavutettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle.

15. Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa on säädetty.